Connect with us

Αναζήτηση

BRANDING

Ο Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου ζητά την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής για το ΠΟΠ «Χαλλούμι»

Στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισήχθη η υπόθεση (Τ-361/21), που αφορά σε προσφυγή του ΣυνδέσμουΤυροκόμων Κύπρου και 11 άλλοι, μεταξύ των οποίων παραγωγοί τυριού χαλλούμι και αγελαδινού γάλακτος, που ζητούν την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής για καταχώριση της ονομασίας «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» ως ΠΟΠ».

Στην προσφυγή τους αναφέρουν, μεταξύ άλλων, ότι η Επιτροπή, υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτίμησης όσον αφορά το ζήτημα αν η αίτηση καταχώρισης υπ’ αριθ. CY/PDO/0005/01243 πληροί τις προϋποθέσεις του κανονισμού 1151/2012. Επίσης, δεν εξέτασε δεόντως την αίτηση καταχώρισης του όρου «Halloumi» ως ΠΟΠ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γενικού Δικαστηρίου για την υπόθεση αναφέρει τα εξής: 

Ο κανονισμός (ΕΕ) 1151/2012 αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων μέσω της αύξησης της συνοχής των διάφορων συστημάτων ποιότητας. Κατά τον κανονισμό, «ονομασία προέλευσης» είναι η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χώρα, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και του οποίου όλα τα στάδια της παραγωγής εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Η καταχώριση της ονομασίας ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) της παρέχει προστασία σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τον Ιούλιο του 2014, η Κύπρος υπέβαλε στην Επιτροπή αίτηση για την καταχώριση της ονομασίας «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» ως ΠΟΠ (υπ’ αριθ. CY/PDO/0005/01243).

Το 2015 η αίτηση καταχώρησης δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή. Μετά από την δημοσίευση της αίτησης, η Επιτροπή έλαβε κοινοποιήσεις ένστασης τις οποίες διαβίβασε στην Κύπρο με εξαίρεση τις κοινοποιήσεις ένστασης που εστάλησαν από τη Φινλανδία και από τα έξι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν ή είναι εγκατεστημένα στην Κύπρο. Για όσες αιτιολογημένες δηλώσεις ένστασης έκρινε παραδεκτές, κάλεσε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να προβούν στις κατάλληλες διαβουλεύσεις με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας. Aκολούθησαν διαβουλεύσεις μεταξύ της Κύπρου και των ενισταμένων, αλλά δεν επιτεύχθηκε συμφωνία.

Τον Απρίλιο του 2021, η Επιτροπή υιοθέτησε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/591 για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (ΠΟΠ)].

Ο Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου και 11 άλλοι προσφεύγοντες, μεταξύ των οποίων παραγωγοί τυριού χαλλούμι και αγελαδινού γάλακτος, ζητούν ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής.

Προς στήριξη της προσφυγής τους, προβάλλουν ότι η Επιτροπή:

Πρώτον, υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτίμησης όσον αφορά το ζήτημα αν η αίτηση καταχώρισης υπ’ αριθ. CY/PDO/0005/01243 πληροί τις προϋποθέσεις του κανονισμού 1151/2012. Επίσης, δεν εξέτασε δεόντως την αίτηση καταχώρισης του όρου «Halloumi» ως ΠΟΠ.

Δεύτερον, παρέβη τον κανονισμό 1151/2012 επειδή δεν εξέτασε αν τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται.

Τρίτον, παραβίασε την αρχή της χρηστής διοίκησης λόγω της υπερβολικής διάρκειας της διαδικασίας καταχώρισης.

Τέταρτον, παρέβη την υποχρέωση αιτιολόγησης και προσέβαλε το δικαίωμα τους σε πραγματική προσφυγή.

Τέλος, παραβίασε την αρχή της χρηστής διοίκησης, επειδή τα κυπριακά δικαστήρια έχουν ακυρώσει τις εσωτερικές εθνικές πράξεις επί των οποίων στηρίζεται ο προσβαλλόμενος κανονισμός.

Η Υπηρεσία μας θα σε ενημερώσει έγκαιρα για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

Διαβάστε επίσης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Έχοντας κλείσει τριάντα χρόνια συνεργασίας με την ένωση Καλαβρύτων για τη βαρελίσια φέτα, ο «ΒΑΡΕΛΑΣ», όπως όλοι πια τον αποκαλούν, Σωτήρης Μπίσας από το...

REPORTS

Ο Δημήτρης Τοσίδης με το έργο του «Διάβα» κέρδισε το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού, φωτογραφίζοντας τη ζωή των τελευταίων νομάδων κτηνοτρόφων της Πίνδου.

REPORTS

Στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος θα παράξει ένα νέο είδος λαδοτυριού

REPORTS

Mια μεγάλη γιορτή άρρηκτα δεμένα με τον κτηνοτροφικό τρόπο ζωής είναι το κούρεμα των προβάτων που πολλές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις συνηθίζουν να πραγματοποιούν με όλα...

Copyright © 2020 | Η Υπηρεσία Tyrokomos.gr είναι Ιδιοκτησία της Εταιρίας Green Box A.E.