Connect with us

Αναζήτηση

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Συμπυκνωμένα σιτηρέσια ο ελιγμός βιωσιμότητας για την κτηνοτροφία

Σήµερα που το χρήµα κοστίζει και η περίοδος των παχυλών επιδοτήσεων έχει αρχίσει να εκλείπει, το ζήτηµα είναι ο κάθε κτηνοτρόφος να είναι σε θέση να εκµεταλλευτεί στο µέγιστο το παραγωγικό δυναµικό κάθε ζώου, το οποίο είναι δεδοµένο µε βάση τη γενετική του ικανότητα.

του Γιώργου Κοντονή

 

Για να γίνει αυτό, οι συνδυαστικές λύσεις είναι δύο:

Πρώτον, η άριστα ισορροπηµένη διατροφή, δηλαδή η σίτιση ακριβείας, θρέψη βασισµένη σε µαθηµατικά µοντέλα µε βάση τη φυλή, το παραγωγικό στάδιο και το σύστηµα εκτροφής που πρέπει να εκµεταλεύονται οι κτηνοτρόφοι.

∆εύτερον, η χρήση συµπυκνωµένων ζωοτροφών η χηµική σύσταση των οποίων πρέπει να είναι σε απόλυτη γνώση του κτηνοτρόφου.

Στην παραπάνω διαπίστωση προχώρησε ο Αλέξανδρος Τριανταφύλλου, πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Ζωοτροφών (ΣΕΒΙΖ) κατά την τοποθέτησή του στη συζήτηση µε θέµα την καινοτοµίες στη διατροφή αγροτικών ζώων, βασικό άξονα του 12ου Συνέδριου Αγροτεχνολογίας που πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου από το Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο.

Μιλώντας παράλληλα για τη διασύνδεση φυτικής και ζωικής παραγωγής ο κ. Τριανταφύλλου τόνισε πως το κοµµάτι της εγχώριας φυτικής παραγωγής, σήµερα, µπορεί να καλύψει µόνο το 1/2 των αναγκών της κτηνοτροφίας: «Για τον λόγο αυτόν οδηγούµαστε στο φαινόµενο µίας σωρείας εισαγωγών δηµητριακών από τις βαλκανικές χώρες και κυρίως από τη Βουλγαρία, η οποία καλύπτει τους δυόµισι εκατοµµύρια τόνους. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση φυτικής και ζωικής παραγωγής, η βιοµηχανία τροφίµων σήµερα έχει βοηθήσει σε αυτό µέσω της ιχνηλασιµότητας που έχει επιβάλει σε κάποιες κατηγορίες τροφίµων, καθώς και για τον τρόπο και τη µέθοδο παραγωγής τους. Έτσι οδηγούµαστε στο φαινόµενο να υπάρχει µία πιο στενή διασύνδεση µεταξύ ζωικής και φυτικής παραγωγής µε βασικό διαµεσολαβητή τη βιοµηχανία ζωοτροφών», συµπλήρωσε.

Μείωση της σπατάλης µέσω συµπυκνωµένων ζωοτροφών

Αναφορικά µε τις συµπυκνωµένες ζωοτροφές, ο ίδιος υποστήριξε πως µέσω αυτών προκύπτει µια µείωση της σπατάλης, καθώς υπάρχει µια οµογενοποίηση όσον αφορά την ανάµειξη των πρώτων υλών. «Από εκεί και πέρα, η βιοµηχανία ζωοτροφών, λόγω του µεγέθους της, µπορεί να επιτύχει οικονοµίες κλίµακας, ειδικά κατά την περίοδο του αλωνισµού. Έτσι, ώστε να µειώσει το κόστος της παραγωγής, µη διαταράσσοντας τόσο συχνά και απότοµα το κόστος του. Με αυτόν τον τρόπο µειώνουµε το κόστος λειτουργίας µιας µονάδας. Πέρα από αυτό, να τονίσουµε επίσης το οικονοµικό κοµµάτι. Σήµερα που το χρήµα κοστίζει, η περίοδος των παχυλών επιδοτήσεων έχει αρχίσει να εκλείπει καθώς και οι προκαταβολές της γαλακτοβιοµηχανίας. Εµείς σαν βιοµηχανία χρηµατοδοτούµε τον κτηνοτρόφο διασφαλίζοντας του ένα εγγυηµένο προϊόν και φροντίζοντας για την ευηµερία της µονάδας», τόνισε.

Έχει δηµιουργήσει ρίσκο η προσήλωση σε εισαγόµενες ζωοτροφές

Από την πλευρά του ο καθηγητής στο Τµήµα Ζωικών Επιστηµών στο Πανεπιστήµιο Reading, Σωκράτης Στεργιάδης υποστήριξε πως η ο ρυθµός αύξησης της ζήτησης ζωικών προϊόντων σε παγκόσµιο επίπεδο είναι ακόµα µεγαλύτερος σε σχέση µε τη φυτική παραγωγή, και αυτή η τάση προέρχεται κυρίως από τις αναπτυσσόµενες χώρες.

Τώρα όσον αφορά τις ζωοτροφές, η προσήλωση σε συγκριµένες ζωοτροφές, οι οποίες χρησιµοποιούνται επί δεκαετίες και κυρίως σε εισαγόµενες, έχει πλέον αρχίσει να δηµιουργεί κάποιο ρίσκο. «Οικονοµικό ρίσκο, ρίσκο λόγω γεωπολιτικών καταστάσεων και άλλων παραγόντων που µπορεί να επηρεάζουν την διάθεσή τους και το εµπόριό τους», σηµείωσε ο καθηγητής, τονίζοντας εδώ το ουσιαστικό  ενδιαφέρον που υπάρχει για περισσότερες εναλλακτικές ζωοτροφές. «Παράδειγµα αυτών των ζωοτροφών όσων αφορά τις χονδροειδείς κυρίως, είναι τα ψυχανθή, γιατί έχουν την ιδιότητα να χρησιµοποιούν άζωτο από την ατµόσφαιρα και δεν χρειάζονται αζωτούχο λίπανση, δέντρα, φύλλα δέντρων ή πουρνάρια ή άλλα φυτά τα οποία υποχρησιµοποιούνται στις συγκεκριµένες περιπτώσεις», είπε ο κ. Στεργιάδης. Ένα άλλο είδος ζωοτροφών είναι τα παραπροϊόντα και υποπροϊόντα από την αγροτική παραγωγή αλλά επίσης και από την παραγωγή τροφίµων. «Όπως επίσης και πρώην τρόφιµα που έχουν φύγει από την αλυσίδα παραγωγής µέσω µίας κυκλικής διαδικασίας, να επανεισαχθούν ως ζωοτροφές στην αλυσίδα παραγωγής τροφίµων», κατέληξε ο κ. Στεργιάδης.

Στις γεωπολιτικές εξελίξεις απάντηση η τεχνολογία

∆υνατότητες εξέλιξης της Ελλάδας ως κόµβος Αγροτεχνολογίας για τα Βαλκάνια, διαβλέπει ο Αθανάσιος Κουϊµτζής, πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτεχνολογίας του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου που διοργάνωσε το Συνέδριο. «Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παράγουµε έργο, να ανταλλάσσουµε απόψεις και να βγάλουµε συµπεράσµατα που θα βελτιώσουν τον αγροδιατροφικό κλάδο. Ιδιαίτερα σηµαντική θεωρείται η εισροή της τεχνολογίας στον πρωτογενή τοµέα αλλά και η ψηφιοποιήση, καθώς αλλάζει προς το καλύτερο το τοπίο του κλάδου της αγροδιατροφής. Ειδικά το κοµµάτι των µηχανηµάτων αλλάζει τους προϋπολογισµούς, τη φιλοσοφία και οδηγεί σε ένα άλλο επίπεδο», σηµείωσε κατά την οµιλία του ο κ. Κουϊµτζής. Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίο κατά την έναρξη των εργασιών δήλωσε: «Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ο πρωτογενής τοµέας της χώρας µας εξελίσσεται. Είναι αναγκαίο να εστιάσουµε στην καινοτοµία, την έξυπνη γεωργία και κτηνοτροφία, καθώς και στην πράσινη και βιώσιµη ανάπτυξη. Υπό αυτές τις νέες συνθήκες ο κλάδος της αγροδιατροφής αποτελεί βασικό πυλώνα και αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα κρίσιµος στην εξασφάλιση της ανθεκτικότητας και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας».

Εξάλλου, ο Νικόλαος Μπακατσέλος, πρόεδρος του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου, ανέφερε: «Καθώς οι τοµείς της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας αντιµετωπίζουν ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, η χώρα πρέπει να εκµεταλλευτεί τα πολλά πλεονεκτήµατά της».

Έως το 2025 ενεργοποιείται η αγοράς πιστώσεων άνθρακα

Το αργότερο στις αρχές του 2025 πρόκειται να λειτουργήσει το σύστηµα της εθελοντικής αγοράς πιστώσεων άνθρακα, υποστήριξε ο  γενικός γραµµατέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πέτρος Βαρελίδης. Σύµφωνα µε την εισήγηση του γενικού γραµµατέα στα πλαίσια του πάνελ µε θέµα «Η νέα αγορά πιστώσεων άνθρακα και οι ευκαιρίες για την ελληνική γεωργία», το προαναφερόµενο σύστηµα, ο σχεδιασµός του οποίου υλοποιείται την τελευταία διετία, θα ελέγχεται, θα επιδοτείται από το κράτος και από τους ιδιώτες. Παράλληλα τόνισε ότι θα είναι πρωτοποριακό, αφού όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «ίσως είναι από τις λίγες φορές που η χώρα µας δεν «πάτησε» στα βήµατα κανενός άλλου για την οργάνωσή του».

Η πράσινη µετάβαση πρέπει να γίνει µε τρόπο λιγότερο γραφειοκρατικό

Την αισιοδοξία του για το σήµερα και το αύριο του πρωτογενούς τοµέα, εξέφρασε κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Αγροτεχνολογία ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Λευτέρης Αυγενάκης. «Η πράσινη µετάβαση σαφέστατα πρέπει να γίνει, αλλά µε τρόπο οµαλό, απλό, λιγότερο γραφειοκρατικό. Είναι σαφές ότι ο χώρος που πρέπει να βρίσκονται οι αγρότες είναι στα χωράφια, εκεί που έχουν τη δυνατότητα να παράγουν και όχι στα γκισέ της γραφειοκρατίας». Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός ανέφερε ότι «καταλύτης για να αδράξουµε τις ευκαιρίες αποτελεί η ενίσχυση των γεφυρών συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας και Ηνωµένων Πολιτειών, τόσο στο επίπεδο της µεταφοράς τεχνογνωσίας και βέλτιστων τεχνολογικών πρακτικών, όσο και στην ανάπτυξη της έρευνας και καινοτοµίας». Νέα πεδία όπως η «έξυπνη γεωργία» και η «γεωργία ακριβείας», η ανάλυση δεδοµένων και οι τεχνολογίες πρόβλεψης, δηµιουργούν σύµφωνα µε τον ίδιο ένα νέο περιβάλλον, στο οποίο η ελληνική γεωργία «δεν έχει την πολυτέλεια να µείνει αµέτοχη».

Αναλύοντας τις αλλαγές που έχει επιφέρει η κλιµατική αλλαγή σε διάφορα πεδία και θέτοντας επί τάπητος το ότι ο κόσµος µας αλλάξει και πλέον παραδοσιακές, κλαδικές διαχωριστικές γραµµές ή έννοιες, δεν υπάρχουν πια, ο ίδιος τόνισε ότι «από τον πρωτογενή τοµέα, την µεταποίηση, τον τουρισµό και τις εξαγωγές, µέχρι την ανάπτυξη των επενδύσεων, την οικονοµία, το περιβάλλον και τα γεωπολιτικά, όλα πλέον συνδέονται και αλληλοεπιδρούν µεταξύ τους». Στο πλαίσιο αυτό σηµείωσε ότι την τελευταία πενταετία καταβάλλεται συστηµατική προσπάθεια για τη σύνθεση ενός νέο αναπτυξιακού και παραγωγικού µοντέλου «κοιτώντας µόνο µπροστά, µε τον πρωτογενή τοµέα δοµικό πυλώνα για την ευρύτερη ανάπτυξη, την ασφάλεια και την προκοπή όλων µας».

Σχετικά Άρθρα

FARMING

Παρά την τεχνική ανάκαµψη των χρηµατιστηριακών τιµών της σόγιας τα τελευταία 24ωρα στο Σικάγο, η αγορά δείχνει να επιµένει σε µια περαιτέρω πτώση, µε...

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Όσο περισσότερο εμβαθύνει κανείς σε ένα πεδίο δραστηριότητας, τόσο και ανακαλύπτει πράγματα.

Χωρίς κατηγορία

Τα περισσότερα τυριά παρά το γεγονός ότι είναι εύγευστα ευθύνονται για αύξηση της χοληστερόλης καθώς και πολλές θερμίδες. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις για τη νόστιμη...

REPORTS

Στην περίπτωση των δύο παραγωγών, Θωµά και Χρήστου Μόσχου, η οικογενειακή παράδοση φαίνεται ότι αποτέλεσε έναν από τους κύριους λόγους που τους οδήγησαν στην...

REPORTS

Αυτό το οποίο εντοπίζει η φετινή τέταρτη κατά σειρά ετήσια έκδοση του Top 50 by Τυροκόμος, είναι ότι χρόνο με το χρόνο πληθαίνουν οι...